Prawo korporacyjne

Rozumiemy jak bardzo codzienne decyzje biznesowe muszą być konfrontowane z regulacjami prawnymi. Pomagamy w szukaniu dobrych i szybkich rozwiązań, mając świadomość, jak cenny jest czas naszych Klientów. Stała współpraca pomaga nam przygotowywać Klientów do zmian, odpowiednio wcześniej określać ryzyka, a tym samym zapobiegać sytuacjom kryzysowym.
Dzięki licznemu zespołowi specjalistów z różnych dziedzin prawa stanowimy zewnętrzny departament prawny naszych Klientów.

Poza bieżącym doradztwem prawnym, obsłudze wewnętrznych spraw spółki w tym jej organów pomagamy w transakcjach nabywania lub zbywania przedsiębiorstw czy spółek. Doradzamy również jak optymalnie uregulować stosunki pomiędzy inwestorami utrzymując ich skuteczność przy zachowaniu poufności.

Nasze doświadczenia i znajomość realiów korporacyjnych pozwalają nam na skuteczne prowadzenia sporów sądowych skierowanych przeciwko członkom zarządów, rad nadzorczych czy wspólnikom w tym nieformalnych (przebijanie kurtyny korporacyjnej).

Dobrze znamy również specyfikę funkcjonowania spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (m.in. spółek komunalnych), spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, do których zastosowanie mają Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Zobacz też:

COMPLIANCE
PRZEJĘCIA, REORGANIZACJE, SUKCESJE
UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

GŁÓWNE OBSZARY:

  • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej (organizacja, podatki, regulacje).
  • Tworzenie umów (statutów) spółek, regulaminów organizacyjnych oraz innych wewnętrznych regulacji.
  • Kompleksowa obsługa organów spółek, ich posiedzeń (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników), regulaminów oraz relacji ze spółką (m.in. umowy z członkami zarządów).
  • Tworzenie umów inwestorskich uzupełniających postanowienia umów (statutów) spółek m.in. dedykowanych start-up’om.
  • Spory spółek z członkami zarządów lub rad nadzorczych.
  • Spory wierzycieli niewypłacalnych spółek z ich członkami zarządu, rady nadzorczej lub wspólnikami w tym nieformalnymi (przebijanie kurtyny korporacyjnej).
  • Postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Przekształcenia, podziały, połączenia przedsiębiorstw i przedsiębiorców.
  • Bieżące doradztwo prawne.

Publikacje

O tym czy małżonek ma też prawa do udziałów w spółkach osobowych i jak zabezpieczyć się przed przejęciem tych udziałów – pisze adw. Marta Trawczyńska

Najskuteczniejsze strategie procesowe wykorzystywane w sprawach obrony przed odpowiedzialnością z art. 299 k.s.h. omawia adw. Marta Trawczyńska

Zmiany w umowie spółki (akcie założycielskim) warto zweryfikować przed ich formalnym podjęciem. Opis kilku praktycznych wskazówek i niepożądanych konsekwencji – w artykule adw. Artura Przestrzelskiego.