Egzekucja i windykacja

Blisko 25% należności regulowanych jest po terminie. W przypadku opóźnienia w płatności ponad 90 dni, nie odzyskamy 15% takich wierzytelności; jeżeli płatność nie nastąpi w terminie roku, szansa na jej odzyskanie wynosi jedynie 30%. Skuteczność egzekucji prowadzonych przez komorników w roku 2018 wyniosła niespełna 15%, zatem na każde 100 egzekucji jedynie 15 zakończyło się odzyskaniem pieniędzy.

Wiemy, jak poważnie zatory płatnicze mogą ograniczać rozwój firmy, narażać ją na koszty finansowe wynikające z konieczności zaciągania większych kredytów obrotowych, a niejednokrotnie pochłaniać istotną część marży. Wiemy również jak w działalności nisko-marżowej niewypłacalność kilku kontrahentów może doprowadzić do upadłości przedsiębiorcy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów stworzyliśmy kompleksowy program obsługi wierzytelności, który pozwala wyraźnie przyspieszyć proces odzyskiwania należności oraz zoptymalizować koszty z nim związane. Program obejmuje bardzo szerokie dochodzenie wierzytelności również od osób trzecich, spadkobierców oraz faktycznych beneficjentów działalności dłużnika. Ponadto przeprowadzamy dla naszych Klientów cykliczne szkolenia, omawiając wyniki poszczególnych branż, określając aktualne branże podwyższonego ryzyka oraz pojawiające się na rynku przestępstwa w tym skarbowe.

Specjalizujemy się również w odzyskiwaniu trudnych należności o wysokiej wartości. Bazując na swoich doświadczeniach potrafimy stworzyć skuteczną strategię procesową, niejednokrotnie opartą na kilku postępowaniach sądowych i szerokim froncie działań pozasądowych.

GŁÓWNE OBSZARY:

  • kompleksowe dochodzenie należności oraz zarządzanie procesem obsługi wierzytelności, od wezwania do zapłaty do wpływu środków na rachunek Klienta,
  • optymalizowanie procesu zawierania umów, umożliwiającego szybszą egzekucję należności,
  • opracowywanie planu obsługi należności oraz dokumentów wykonawczych, w tym procedur postępowania z dłużnikami trudnymi,
  • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu przed-sądowym, sądowym, egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym, naprawczym i karnym,
  • dochodzenie należności z majątku wytransferowanego przez dłużnika (skargi pauliańskie),
  • dochodzenie należności do wierzycieli faworyzowanych przez dłużnika,
  • dochodzenie przez wierzycieli należności niewypłacalnych spółek do ich członów zarządu, rady nadzorczej lub wspólników w tym nieformalnych (przebijanie kurtyny korporacyjnej),
  • dochodzenie należności od małżonka dłużnika,
  • postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika.

Publikacje

O nowelizacji prawa prawa upadłościowego pisze adw. Artur Przestrzelski

Zapraszamy do umawiania spotkań w każdy czwartek listopada br. w godzinach 14:00 – 18:00.

O tym czy przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków – pisze adw. Marta Trawczyńska.