UTRATA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, ROSNĄCE ZADŁUŻENIE LUB JEGO WIDMO – TO PROBLEMY, Z KTÓRYMI CORAZ CZĘŚCIEJ MUSZĄ MIERZYĆ SIĘ PODMIOTY PROWADZĄCE GOSPODARSTWA ROLNE. NA TO, CO MOŻE OKAZAĆ SIĘ POMOCNE PRZY ICH ROZWIĄZYWANIU, WSKAZUJE ADW. ARTUR PRZESTRZELSKI W SWOIM DWUCZĘŚCIOWYM ARTYKULE.

 

RESTRUKTURYZACJA RATUNKIEM DLA PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNE.

Pogoda nadal nie rozpieszcza prowadzących gospodarstwa rolne. Podmioty je prowadzące często nie uporały się ze skutkami ubiegłorocznych susz, a majowe przymrozki i czerwcowe upały sprawiają, że znowu muszą patrzeć z niepokojem w niebo. Problemy rolne przekładają się na te finansowe, dlatego też aby złagodzić ich skutki należy starać się im zaradzać stosunkowo wcześnie. To bez wątpienia główna zasada każdej restrukturyzacji. Zbyt późne wdrożenie odpowiednich mechanizmów jest nie tylko niewystarczające, ale czasem wręcz niemożliwe. Rozwiązań problemów finansowych powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej należy szukać w szczególności w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Ustawa zawiera bowiem instrumenty, które mogą poprawić sytuację gospodarstwa rolnego w zależności od jego potrzeb.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z RESTRUKTURYZACJI?

Z restrukturyzacji może skorzystać „podmiot prowadzący gospodarstwo rolne”.
W rozumieniu ustawy jest nim ten, kto łącznie spełnia następujące warunki: 1) jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 2) ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3) jest właścicielem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym; 4) jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do „rozporządzenia nr 702/2014”; 5) co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, w gospodarstwie wymienionym w pkt 3, licząc od dnia powstania wobec tego podmiotu obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa; 6) jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy prawo upadłościowe albo jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy prawo restrukturyzacyjne.

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z RESTRUKTURYZACJI?

Pomocy w oddłużeniu nie będą mogły otrzymać podmioty które wprawdzie spełniają wszystkie wyżej wymienione kryteria, ale znajdują się w likwidacji lub w upadłości. Ustawodawca wyszedł bowiem z założenia, że oferowana przez niego pomoc ma przyczynić się do ratowania gospodarstwa rolnego, a przez to zapewnienia mu możliwości dalszego funkcjonowania. Tymczasem celem likwidacji lub upadłości jest zakończenie bytu gospodarstwa rolnego. Z możliwości oferowanych przez ustawę nie mogą skorzystać także te podmioty, wobec których prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy prawo restrukturyzacyjne. Wspomniana ustawa reguluje bowiem kompleksowo proces restrukturyzacji i zawiera własne narzędzia, dzięki którym restrukturyzowany podmiot może wyjść z problemów finansowych.

RESTRUKTURYZACJA.

Szukający pomocy w oddłużeniu może skorzystać z jednego z trzech sposobów restrukturyzacji. Pierwszym z nich jest udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa pomocy publicznej, która może przybrać dwie formy. Gdy prowadzący gospodarstwo rolne będzie zamierzał zaradzić swojemu zadłużeniu poprzez zaciągniecie zewnętrznego finansowania, to może ubiegać się o wsparcie Agencji w postaci udzielenia mu dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (kredyt restrukturyzacyjny) albo przyznania mu przez Agencję pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (pożyczka). Drugim środkiem pomocy w oddłużeniu jest udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy publicznej w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Trzeci sposób to przejęcie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej pod warunkiem przeniesienia własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa. Należy przy tym podkreślić, że wskazane sposoby restrukturyzacji znajdą zastosowanie wyłącznie do długów o charakterze pieniężnym powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne.

Więcej o tym jak można skorzystać z poszczególnych sposobów restrukturyzacji i na jakich zasadach w drugiej części artykułu.

O restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne słów kilka (cz. II).