OSOBY ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI MOGĄ MIEĆ W DOBIE PANDEMII TRUDNOŚCI Z JEGO WYKONANIEM Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ PODDANIA SIĘ KWARANTANNIE LUB HOSPITALIZACJI. ZŁOŻENIE SKUTECZNEGO WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI W TERMINIE, W OPISANYCH WARUNKACH, CHOĆ UTRUDNIONE, JEST MOŻLIWE.

 

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI ZŁOŻONY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.

Zobowiązanym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest dłużnik. Bez względu jednak na to, czy dłużnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – dłużnik może dokonywać czynności procesowych w postępowaniu upadłościowym przez pełnomocnika procesowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest bowiem pismem procesowym wszczynającym postępowanie upadłościowe (postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości). Jeśli więc dłużnik będący osobą fizyczną lub osoba/osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości udzieliły uprzednio pełnomocnictwa, którego zakres uprawnia pełnomocnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to dłużnik może swój obowiązek zrealizować w pełni i skutecznie za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnik może bowiem otrzymać dyspozycję złożenia wniosku w dowolnej formie (np. w formie wiadomości e-mail), a następnie samodzielnie dopełnić wszelkich formalności związanych ze złożeniem wniosku, w tym jego podpisaniem. Stosunek pełnomocnictwa wygasa bowiem z mocy prawa dopiero z chwilą ogłoszenia upadłości (art. 102 ust. 1 prawa upadłościowego).

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI NIEZAWIERAJĄCY WSZYSTKICH DOKUMENTÓW.

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest kwalifikowanym pismem procesowym – prawo upadłościowe określa jakie informacje (art. 22) powinien zawierać oraz jakie dokumenty (art. 23) powinny być do niego dołączone. W aktualnych warunkach osoba zobowiązana może mieć wprawdzie możliwość podpisania wniosku, jednakże niemożliwe może okazać się skompletowanie wszystkich danych i dokumentów (np. z powodu ograniczonej pracy działów przedsiębiorstwa, braków kadrowych, ograniczonej pracy biura księgowego). W takiej sytuacji należy pamiętać o tym, że brak możliwości zgromadzenia wszystkich danych i wszystkich dokumentów, nie stoi na przeszkodzie w skutecznym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 22 ust. 3 prawa upadłościowego, jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku wymaganych dokumentów, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić. Złożony w ten sposób wniosek jest wnioskiem kompletnym i skutecznym. Wywołuje określone przez prawo skutki prawne zarówno w stosunku do osoby dłużnika, jaki osób zobowiązanych do jego złożenia. Warto odnotować, że jeśli pojawią się możliwości uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty, to można je przedłożyć w trakcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – do czasu wydania postanowienia uwzględniającego albo oddalającego wniosek.

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI ZAWIERAJĄCY BRAKI FORMALNE.

Jak już wcześniej wspomniano, wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, które musi spełniać stawiane mu warunki formalne. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa dłużnika, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia lub uzupełnienia go w terminie tygodniowym.  Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia. Oznacza to, że jeżeli istnieje możliwość sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale osoba zobowiązana do jego złożenia nie może go podpisać, a nie ustanowiono pełnomocnika, to wniosek taki może zostać złożony w Sądzie bez podpisu. Sąd po nadaniu sprawie sygnatury akt oraz formalnej weryfikacji złożonego wniosku, wezwie wówczas dłużnika do uzupełnienia braku w postaci złożenia podpisanego wniosku. Siłą rzeczy, od momentu złożenia wniosku, do czasu dokonania wezwania przez Sąd, odbioru wezwania i biegu terminu siedmiu dni na uzupełnienie braku formalnego, upłynie pewien okres czasu. W konkretnych przypadkach może on okazać się wystarczający do tego, aby zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości mógł dopełnić wszelkich formalności z jego prawidłowym złożeniem. Uzupełnienie braku formalnego w postaci podpisu pod wnioskiem, w wyznaczonym przez Sąd terminie, spowoduje, że wniosek wywoła skutki od dnia pierwotnego wniesienia.