OSOBY ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI MOGĄ MIEĆ W DOBIE PANDEMII TRUDNOŚCI Z JEGO WYKONANIEM Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ PODDANIA SIĘ KWARANTANNIE LUB HOSPITALIZACJI. TYMCZASEM ZŁOŻENIE WNIOSKU UPADŁOŚCIOWEGO POWINNO NASTĄPIĆ W TERMINIE USTAWOWYM.

 

NA KIM CIĄŻY OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

Zobowiązanym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest dłużnik. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Będą to zatem między innymi poszczególni członkowie zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz poszczególni wspólnicy prowadzący sprawy i reprezentujący spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Należy przy tym podkreślić, że jest to indywidualny obowiązek każdego z reprezentantów. Nienależycie obsadzony skład Zarządu nie stanowi przeszkody w złożeniu wniosku przez osoby już do niego powołane. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa także na zarządcy sukcesyjnym. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości wystąpiła przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego, termin do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości biegnie od dnia, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez zarządcę sukcesyjnego nie wymaga zgody osób, na rzecz których działa zarządca sukcesyjny.

CZY PROKURENT MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

Przepisy kodeksu cywilnego regulujące prokurę stanowią, że prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura jest pełnomocnictwem, które ogranicza się do działania w sferze reprezentacji względem osób trzecich. Prokurent nie ma zatem prawa do podejmowania ze skutkiem wewnętrznym decyzji na szczeblu organizacyjnym i biznesowym dotyczących funkcjonowania spółki. Prokurent nie ma obowiązku, ani prawa złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

JAKIE SĄ SKUTKI KWARANTANNY ALBO HOSPITALIZACJI OSOBY/OSÓB ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

  • Kwarantanna lub hospitalizacja jednego, czy nawet wszystkich osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
    nie uchyla stanu niewypłacalności dłużnika, przez co nie dezaktualizuje obowiązku zgłoszenia wniosku upadłościowego.
  • Kwarantanna lub hospitalizacja jednej lub kilku osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie zwalnia pozostałych zobowiązanych działających za dłużnika z obowiązku złożenia wniosku upadłościowego.
  • W orzecznictwie wskazuje się, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości członek zarządu, w sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych nie mógł go przygotować
    i skompletować. Niedopełnienie obowiązku przez zobowiązanego do złożenia w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, może stanowić w przyszłości podstawę do zwolnienia go z odpowiedzialności z tego tytułu, o ile będzie w stanie wykazać, że objęcie go kwarantanną lub hospitalizacją uniemożliwiło mu złożenie takiego wniosku. Z tych względów nie uniknie odpowiedzialności reprezentant, który pomimo zdiagnozowanej u niego choroby, nie był faktycznie ograniczony w funkcjonowaniu.
  • Objęcie kwarantanną lub hospitalizacją nie stanowią podstawy do całkowitego zwolnienia z obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy pamiętać, że usprawiedliwienie ze wskazanych przyczyn jest nie jest bezterminowe. Jeśli przeszkody w postaci kwarantanny lub hospitalizacji ustaną, obowiązkiem reprezentanta będzie niezwłoczne dopełnienie obowiązku złożenia takiego wniosku, o ile nie został już złożony przez innego z reprezentantów lub któregoś z wierzycieli.