JUŻ 1 GRUDNIA 2020 R., ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 6 GRUDNIA 2018R. O KRAJOWYM REJESTRZE ZADŁUŻONYCH (DZ.U. Z 2019R. POZ. 55), MA ZOSTAĆ URUCHOMIONA OGÓLNODOSTĘNA BAZA DANYCH, W KTÓREJ BĘDĄ GROMADZONE M.IN. INFORMACJE O  WSZYSTKICH PODMIOTACH, WOBEC KTÓRYCH PROWADZONE SĄ POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE BĄDŹ UPADŁOŚCIOWE LUB WOBEC KTÓRYCH EGZEKUCJA OKAZAŁA SIĘ BEZSKUTECZNA.

 

ZAŁOŻENIA KRAJOWEGO REJESTR ZADŁUŻONYCH

Wdrożenie obowiązku utworzenia rejestru upadłościowego wynika z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 141 z 05.06.2015). Głównym celem utworzeniu Rejestru jest zwiększenie transparentności i optymalizacja procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, usprawnienie komunikacji pomiędzy organami tych postępowań i ich uczestnikami (w tym usprawnienie nadzoru wierzycieli i sędziego-komisarza nad nadzorcą sądowym, zarządcą, syndykiem), obniżenie kosztów postępowań oraz scentralizowanie dostępu do informacji o dłużnikach niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością. Rejestr ma pełnić funkcję: rejestru, informacyjną, komunikacyjną oraz portalu orzeczniczego (projekt przewiduje całkowitą informatyzację postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych).

JAKIE INFORMACJE BĘDĄ UJAWNIONE W REJESTRZE?

Rejestr prowadzić będą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze). W Rejestrze ujawniane będą informacje o: osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe, postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego lub sąd albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Ponadto, w Rejestrze odnaleźć będzie można informacje o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, oraz osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. W szczególności Rejestr obejmował będzie szczegółowe dane osób objętych wpisem, nazwę sądu prowadzącego postępowanie i sygnaturę sprawy, informację o umorzeniu, zakończeniu lub uchyleniu postępowania i terminach rozpraw.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH W KRZ

W Rejestrze nie zostaną ujawnione informacje o sprawach, w których wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wpłynął przed 1 grudnia 2020 r.  Dane zawarte w Rejestrze co do zasady nie będą mogły być z niego usunięte, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie. Co do zasady informacje o dłużnikach automatycznie przestaną być ujawniane po upływie od 3 do 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania.

PODSUMOWANIE

Już z dniem wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. prawa restrukturyzacyjnego z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) zapowiedziano utworzenie rejestru informatycznego, do którego Polska została zobligowana na mocy przepisów wspólnotowych, w którym zamieszczane byłyby obwieszczenia jak i orzeczenia wydawane w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Funkcję tą miał  pełnić tzw. Centralny Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji, który ostatecznie nie powstał. Kolejnym ważnym krokiem w informatyzacji procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych jest niewątpliwie zapowiedź powstania Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wobec istniejącej od kilku lat potrzeby powstania rejestru, w którym w łatwy i dostępny sposób znajdziemy informacje o dłużnikach, w tym prowadzonych wobec nich postępowaniach egzekucyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych, oczekiwania uczestników obrotu gospodarczego są znaczne. Pozostaje nam wszystkim mieć nadzieję, że tak długo oczekiwany rejestr stanowiący kompendium wiedzy o dłużnikach niewypłacalnych powstanie w deklarowanym terminie i spełni oczekiwania wierzycieli i innych uczestników obrotu, a także przyczyni się do przyspieszenia i usprawnienia postępowań oraz zwiększy ich efektywność.

Tagi: upadłość