LEASING OPERACYJNY STANOWI JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ POPULARNYCH, UPROSZCZONYCH I NAJTAŃSZYCH FORM FINANSOWANIA ZAKUPU POJAZDÓW. PONADTO, TAKA FORMA FINANSOWANIA NIESIE ZA SOBĄ WIELE KORZYŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI NA GRUNCIE PODATKOWYM. JEDNAKŻE ZWROT POJAZDU PRZED TERMINEM OKREŚLONYM W UMOWIE MOŻE SIĘ TAKŻE OKAZAĆ POWAŻNĄ PRZESZKODĄ DLA JEGO UŻYTKOWNIKA ORAZ PROWADZIĆ DO ZWIĘKSZENIA PIERWOTNIE KALKULOWANYCH KOSZTÓW ZAKUPU POJAZDU. LEASINGOBIORCA NIE ZAWSZE JEST JEDNAK NA STRACONEJ POZYCJI I MOŻE UNIKNĄĆ KŁOPOTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEDWCZESNYM ZWROTEM POJAZDU.

 

OSZCZĘDZAJ NA LEASINGU

Jedną z głównych zalet leasingu, w szczególności leasingu operacyjnego, lub innej podobnej formy finansowania zakupu pojazdu takiej jak najem długoterminowy, jest to, że wydatki ponoszone w związku z jego obsługą mogą zostać wliczone w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie odliczone od podatku dochodowego. Jednakże leasing pojazdów niesie za sobą również wiele innych korzyści. Mianowicie, leasing ułatwia finansowanie środków trwałych, a zatem stanowi łatwiejszą i często tańszą alternatywę niż kredyt. Po zakończeniu obowiązywania umowy, użytkownik pojazdu będzie mógł również odkupić pojazd od leasingodawcy na własność. Dużą dogodnością takiej formy finansowania jest również to, że leasingodawca może przejąć na siebie wszelkie kwestie związane z zarządzaniem i bieżącą obsługą floty pojazdów w postaci wsparcia technicznego i informacyjnego dla użytkowników leasingowanych pojazdów.

ZAKOŃCZENIE UMOWY PRZED TERMINEM NIE ZAWSZE DOBRYM ROZWIĄZANIEM

Zawarcie umowy leasingu może okazać się niestety także dużą bolączką dla leasingobiorcy. W przeciwieństwie do nabycia pojazdu na własność, leasingobiorca, będąc związany umową długoterminową, nie będzie mógł w krótkim czasie i bezkosztowo wyzbyć się posiadania pojazdu – a co jest z tym związane, także kosztów jego utrzymania. Mianowicie, posiadacz pojazdu, w sytuacji gdy nie będzie go już potrzebował lub nie będzie go stać na spłatę rat leasingu oraz ponoszenie dalszych kosztów związanych z utrzymaniem pojazdu, nie będzie mógł bez zgody leasingodawcy zwrócić pojazdu nie ponosząc przy tym jednocześnie dodatkowych kosztów.

Jedną z możliwości jednostronnego zakończenia kontraktu przez leasingobiorcę będzie jego wypowiedzenie. Możliwość wypowiedzenia umowy zazwyczaj jest przywilejem zastrzeżonym na rzecz obu stron. Z uprawnienia tego strony zazwyczaj mogą skorzystać jedynie w przypadkach ściśle określonych w umowie np. w przypadku leasingodawcy przesłanką do wypowiedzenia umowy leasingobiorcy może być zaprzestanie terminowych spłat rat, natomiast w przypadku leasingobiorcy długotrwałe problemy finansowe skutkujące obawą co do braku możliwości dalszego ponoszenia kosztów leasingu lub chęć zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Niezależnie od tego, czy zakończenie umowy nastąpi z inicjatywy leasingodawcy czy leasingobiorcy, dla tego drugiego wypowiedzenie umowy może okazać się niekorzystnym rozwiązaniem. Przedwczesne zakończenie umowy wiąże się bowiem z koniecznością rozliczenia umowy, a w konsekwencji obciążeniem kosztami leasingobiorcy.

W umowach tego rodzaju standardowym zapisem zabezpieczającym interesy leasingodawcy na wypadek nieprawidłowego korzystania z przedmiotu umowy przez leasingobiorcę lub nie wywiązywania się przez niego z obowiązków określonych w umowie jest zastrzeżenie tzw. opłaty za przedwczesny zwrot (ang. early termination fee). W takich przypadkach, leasingobiorca zobowiązany jest co do zasady do zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał  wskutek  ich  zapłaty  przed  umówionym  terminem i rozwiązania umowy leasingu np. o wartość przedmiotu leasingu w chwili zakończenia umowy. Umowa może jednakże przewidywać inny, korzystniejszy sposób rozliczenia kosztów leasingu. Po rozwiązaniu umowy i zwrocie pojazdu może okazać się również, że leasingodawca domagał się będzie dodatkowej opłaty związanej z rozliczeniem zakontraktowanych kilometrów, wykupionych usług dodatkowych czy utratą wartości pojazdu, w przypadku gdy pojazd dużo stracił ze swojej początkowej wartości np. jest uszkodzony czy zaniedbany.

INNE SPOSOBY NA ZWROT NIECHCIANEGO POJAZDU

W wielu przypadkach, głównie ze względów podatkowych, korzystniejszym dla leasingobiorcy rozwiązaniem może być dogadanie się z leasingodawcą, który być może przystąpi na pewne  ustępstwa dotyczące spłaty zadłużenia albo skorzystanie z innych uprawnień określonych w umowie. Dobrym rozwiązaniem dla leasingobiorcy może być także wcześniejsze wykupienie pojazdu, wówczas umowa rozliczona zostanie na ogólnych zasadach, a leasingobiorca będzie mógł dokonać odsprzedaży pojazdu. W sytuacji jednak, gdy  umowa leasingu trwa krócej niż 40 % okresu amortyzacji środka trwałego, którego dotyczy, lepszym podatkowo rozwiązaniem będzie scedowanie prawa do korzystania z pojazdu na rzecz innej osoby fizycznej czy spółki. Jeszcze innym korzystnym rozwiązaniem może okazać się podnajem pojazdu. Uzyskany w ten sposób dochód pozwoli leasingobiorcy na bieżące regulowanie rat leasingowych. Trzeba jednakże pamiętać, że takie rozwiązania nie zawsze są możliwe na gruncie umowy lub mogą wymagać zgody leasingodawcy.