Prawo korporacyjne

Rozumiemy jak bardzo codzienne decyzje biznesowe muszą być konfrontowane z regulacjami prawnymi. Pomagamy w szukaniu dobrych i szybkich rozwiązań, mając świadomość, jak cenny jest czas naszych Klientów. Stała współpraca pomaga nam przygotowywać Klientów do zmian, odpowiednio wcześniej określać ryzyka, a tym samym zapobiegać sytuacjom kryzysowym.
Dzięki licznemu zespołowi specjalistów z różnych dziedzin prawa stanowimy zewnętrzny departament prawny naszych Klientów.

Poza bieżącym doradztwem prawnym, obsłudze wewnętrznych spraw spółki w tym jej organów pomagamy w transakcjach nabywania lub zbywania przedsiębiorstw czy spółek. Doradzamy również jak optymalnie uregulować stosunki pomiędzy inwestorami utrzymując ich skuteczność przy zachowaniu poufności.

Nasze doświadczenia i znajomość realiów korporacyjnych pozwalają nam na skuteczne prowadzenia sporów sądowych skierowanych przeciwko członkom zarządów, rad nadzorczych czy wspólnikom w tym nieformalnych (przebijanie kurtyny korporacyjnej).

Dobrze znamy również specyfikę funkcjonowania spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (m.in. spółek komunalnych), spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, do których zastosowanie mają Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Zobacz też:

COMPLIANCE
PRZEJĘCIA, REORGANIZACJE, SUKCESJE
UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

GŁÓWNE OBSZARY:

  • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej (organizacja, podatki, regulacje).
  • Tworzenie umów (statutów) spółek, regulaminów organizacyjnych oraz innych wewnętrznych regulacji.
  • Kompleksowa obsługa organów spółek, ich posiedzeń (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników), regulaminów oraz relacji ze spółką (m.in. umowy z członkami zarządów).
  • Tworzenie umów inwestorskich uzupełniających postanowienia umów (statutów) spółek m.in. dedykowanych start-up’om.
  • Spory spółek z członkami zarządów lub rad nadzorczych.
  • Spory wierzycieli niewypłacalnych spółek z ich członkami zarządu, rady nadzorczej lub wspólnikami w tym nieformalnymi (przebijanie kurtyny korporacyjnej).
  • Postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Przekształcenia, podziały, połączenia przedsiębiorstw i przedsiębiorców.
  • Bieżące doradztwo prawne.

Publikacje

Ustawowe uregulowanie wysokości wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek komunalnych wciąż rodzi pytania m.in. w sprawie zwrotu kosztów czy waloryzacji podstawy wymiaru.

Samorządom wciąż doskwiera brak odpowiedniej polityki nadzoru nad spółkami z ich udziałem. Nie brakuje spółek, w których fundamentalne regulacje korporacyjne nie są przestrzegane. Trzeba pamiętać, że ostatecznie to wójt, burmistrz czy prezydent coraz częściej muszą brać za to odpowiedzialność tak polityczną, jak również prawną.

Zarząd sukcesyjny nie rozwiązuje problemów związanych z zabezpieczeniem biznesu na wypadek śmierci. Jak złudną może okazać się instytucją, o problemach z nim związanych oraz o konieczności innego zabezpieczenia firmy i rodziny na wypadek śmierci pisze adw. Jan F. Gajewski.