Specjalizacje

Windykacja Olsztyn

Prawo Internetu

W zakresie e-commerce reprezentujemy naszych Klientów, którzy sprzedają swoje produkty lub usługi w Internecie. Kancelaria pomaga w przygotowaniu i negocjowaniu umów oraz regulaminów umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Doradzamy w kwestiach dotyczących prawnych aspektów świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony praw konsumenta, ochrony danych osobowych, zawierania umów na odległość, ochrony autorskich praw majątkowych lub osobistych w Internecie. 
 

 Kancelaria, korzystając z wiedzy i doświadczenia swoich prawników, kieruje swoje usługi również do sektora IT. W zakresie e – commerce zapewniamy naszym Klientom
w szczególności opracowywanie umów, regulaminów, opinii prawnych. Doradzamy
w kwestiach związanych z obrotem elektronicznym, domenami internetowymi, ochroną praw zawartości serwisów, a także w procesach wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych.  

Prawo korporacyjne i rynku kapitałowego

 

I Rozpoczęcie działalności gospodarczej/inwestycji kapitałowej
Zapewniamy kompleksowe doradztwo przy wyborze optymalnej formy prawnej dla modelu biznesowego naszych klientów, uwzględniając aspekty organizacyjne, prawne i podatkowe. W przypadku przystępowania do przedsięwzięć już istniejących przeprowadzamy audyty prawno-finansowe (due dilligence) mające na celu właściwą ocenę ryzyka transakcji. - Wykorzystując znajomość rynku Funduszy Private Equity, Venture Capital oraz prywatnych inwestorów typu Business Angel pomagamy również przy zdobyciu finansowania niezbędnego w przeprowadzeniu inwestycji. Rozumiejąc wymagania oraz procedury instytucji finansowych, bierzemy czynny udział w negocjacjach umów pożyczki lub kredytu udzielanych na rzecz naszych klientów.

Przygotowujemy umowy spółek, porozumienia zabezpieczające inwestorów oraz osoby nimi zarządzające. Następnie zastępujemy naszych klientów przed sądami, urzędami oraz innymi instytucjami w postępowaniach rejestracyjnych, by nowopowstała spółka mogła szybko rozpocząć działalność gospodarczą. Doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich w postępowaniach o uzyskanie koncesji lub zezwoleń.

II Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorcy
Zakres naszych czynności uzależniony jest od potrzeb klientów. Podstawowymi usługami świadczonymi przez Kancelarię w ramach bieżącej obsługi przedsiębiorców są:

Doradztwo osobom zarządzającym przedsiębiorstwami
Aktywnie uczestniczymy w procesach związanych z zarządzaniem, doradzając jak zgodnie z prawem prowadzić sprawy przedsiębiorstwa. Zapewniamy obsługę posiedzeń zarządów, tworząc projekty uchwał oraz dbając o właściwą formę protokołów i innych dokumentów wewnętrznych jak np. regulaminy czy zarządzenia.
Wspieramy zarząd w utrzymywaniu najlepszych relacji ze wspólnikami/ akcjonariuszami, doradzając, przygotowując dokumentację, organizując i oferując pomoc w prowadzeniu zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
Gdy wymaga tego sytuacja przedsiębiorcy, pomagamy w przygotowaniu planów restrukturyzacji zobowiązań, przeprowadzeniu postępowań naprawczych oraz doradzamy jak uniknąć ogłoszenia upadłości. W przypadku postawienia przedsiębiorcy w stan upadłości zapewniamy pełną obsługę czynnego udziału upadłego w postępowaniu upadłościowym, w tym w negocjacjach z wierzycielami.
Naszą wiedzą o rynku kapitałowym oraz możliwościach pozyskania finansowania dzielimy się w szczególności, gdy istnieje potrzeba znalezienia naszym klientom nowych inwestorów. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania, umożliwiające sprawne podwyższenie kapitału zakładowego lub emisję obligacji.
W ramach tej dziedziny naszej praktyki tworzymy również umowy o zarządzanie, kontrakty menadżerskie, ustalamy optymalne rozwiązania podatkowe oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ponadto reprezentujemy osoby zarządzające oraz doradzamy m.in. w toku postępowań z zakresu ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki a także w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza praktyka dotyczy również pomocy prawnej w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej przedsiębiorców i członków ich organów.

Audyt prawny kontrahentów
Tworzymy raporty na temat kontrahentów lub dłużników naszych klientów. W tym celu korzystamy z szerokiej wiedzy, jaką zapewniają tak rejestry publiczne jak również źródła własne. W raporcie przedstawiamy kontrahenta (dłużnika) oraz osoby i podmioty powiązane z nim personalnie lub kapitałowo. Staramy się uzyskiwać informacje o ważniejszych transakcjach pozostającej w naszym zainteresowaniu osoby z ostatnich kilku lat.

Dochodzenie należności
Zapewniamy kompleksową obsługę dochodzenia należności, począwszy od analizy zasadności występowania z roszczeniem na jego egzekucji kończąc. Reprezentujemy naszych klientów przed sądem, w toku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego oraz doradzamy w zakresie windykacji należności na drodze pozasądowej.

Ochrona konkurencji
Doradzamy naszym klientom jak nie naruszać oznaczeń indywidualizujących innego przedsiębiorcę, jego przedsiębiorstwa, towarów lub usług, oznaczeń geograficznych i regionalnych, naśladownictwa produktów czy nieuczciwej reklamy. W sposób szczególny wskazujemy na działania, które mogą stanowić lub przyczynić się do naruszenia tajemnicy innego przedsiębiorstwa. Pomagamy również w dochodzeniu roszczeń z tytułu powyższych naruszeń, jeżeli wymierzone są lub odnoszą skutki wobec naszych klientów.

Doradztwo wspólnikom/akcjonariuszom
Wiedza dotycząca zasad funkcjonowania przedsiębiorców oraz zdobyte doświadczenie umożliwia nam skuteczne doradzanie wspólnikom/akcjonariuszom dominującym jak również ochronę praw wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych. W zależności od potrzeb naszych klientów opracowujemy plany zmierzające do realizacji ich celu korporacyjnego. Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu większości zdolnej przejąć kontrolę nad spółką, negocjowaniu porozumień pomiędzy wspólnikami oraz wspólników z wierzycielami. Ponadto wspólnikom/akcjonariuszom oferujemy reprezentację na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.
Wspólnikom posiadającym pozycję dominującą doradzamy m.in. jak skutecznie wyłączyć wspólnika mniejszościowego ze spółki, przymusowo wykupić akcjonariusza czy kierować roszczenia przeciwko byłym członkom zarządu lub rady nadzorczej, gdy wyrządzili oni spółce szkodę.
Wspólnikom mniejszościowym pomagamy zarówno w ochronie ich pozycji korporacyjnej jak również procedurach wyjścia ze spółki. Doradzamy i reprezentujemy wspólników w postępowaniach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
W przypadku postawienia spółki w stan upadłości zapewniamy pełną obsługę udziału wspólników/akcjonariuszy w postępowaniu upadłościowym, w tym w negocjacjach z wierzycielami oraz relacji upadłej spółki z syndykiem lub nadzorcą sądowym.

Własność intelektualna

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji i ochrony patentów oraz znaków towarowych w Polsce i za granicą. W związku z powyższym prowadzimy również spory z tytułu naruszeń patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe oraz naruszeń praw autorskich i pokrewnych. Doradzamy w zakresie umów przenoszących majątkowe prawa autorskie oraz umów licencji.

Zamówienia publiczne

Doradzamy w zakresie zasadności prowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego a następnie wyboru jego trybu. Reprezentujemy zamawiających jak również oferentów. Naszym klientom pomagamy w organizacji postępowania w szczególności w przygotowaniu dokumentacji przetargowej lub sporządzaniu ofert.

W imieniu wykonawców m.in. sporządzamy wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ, protesty, odwołania i skargi do sądów powszechnych. Zamawiającym sporządzamy odpowiedzi na wnoszone przez wykonawców środki ochrony prawnej oraz reprezentujemy ich przed sądami powszechnymi lub Krajową Izbą Odwoławczą.

Prawo kontraktów

Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych prawników w zakresie prawa zobowiązań Kancelaria zapewnia fachowe doradztwo w zakresie umów cywilnoprawnych ze szczególnym naciskiem na umowy gospodarcze oraz z udziałem konsumentów. Negocjujemy i opiniujemy umowy pod kątem zabezpieczenia interesów naszych klientów.

Ponadto przygotowujemy projekty umów i wzorców umów krajowych i międzynarodowych, a także projekty ugód, porozumień i listów intencyjnych. Udzielamy wsparcia poprzez prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania zawartych umów, nie wyłączając sądowego dochodzenia roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami.

Nieruchomości

Kancelaria proponuje swoje usługi w zakresie szerokopojętego obrotu nieruchomościami.

Sporządzamy między innymi umowy o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, powiernicze, timesharing’u. Poprzez fachowe doradztwo aktywnie uczestniczymy w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości. W związku z powyższym przeprowadzamy audyty prawne (due diligence) dotyczące nieruchomości w szczególności pod kątem ryzyka związanego z ich nabyciem. Doradzamy na każdym etapie procesu inwestycyjno – budowlanego, począwszy od analizy biznes planu, poprzez obsługę prawną negocjacji, przygotowania umów z wykonawcami i podwykonawcami oraz dopełnienia wszelkich formalności koniecznych dla finalizacji przedsięwzięcia.

Zapewniamy naszym Klientom należytą pomoc w ustalaniu i porządkowaniu stanu prawnego poszczególnych nieruchomości. Reprezentujemy interesy naszych mocodawców przed Sądem w sprawach dotyczących nieruchomości, w szczególności w sprawach dotyczących ochrony własności i posiadania, współwłasności, służebności, zasiedzenia oraz objętych postępowaniem wieczystoksięgowym.

Prawo pracy

Kancelaria Gajewski Trawczyńska Szewczyk proponuje Państwu pełną obsługę prawną w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Naszym Klientom zapewniamy w szczególności doradztwo w wyborze i opracowaniu odpowiednich struktur i form zatrudnienia, przy uwzględnieniu specyfiki danej działalności. Oferujemy optymalne rozwiązania w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy. Sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia, o zakazie konkurencji oraz kontrakty menadżerskie. Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu pozwolenia na pracę. Zapewniamy wsparcie pracodawcom poprzez przygotowanie wewnątrzkorporacyjnych regulaminów, zarządzeń, instrukcji, a także doradztwo w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych oraz przejmowania zakładów pracy wraz z załogą pracowniczą. Przed Sądem reprezentujemy interesy zarówno pracowników jak i pracodawców w sprawach dotyczących ustalenia stosunku pracy, roszczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy i umowy o zakazie konkurencji, zapłaty wynagrodzenia za pracę inne świadczenia pracownicze, wypadków przy pracy, mobbingu, sporów zbiorowych i innych.

Prawo medyczne

Jednym z wiodących aspektów działalności Kancelarii Gajewski Trawczyńska Szewczyk jest prawo medyczne. Uwzględniając specyfikę zagadnienia nasze usługi adresujemy zarówno do Zakładów Opieki Zdrowotnej, wieloosobowych spółek lekarskich jak i osób fizycznych wykonujących zawód lekarza medycyny w ramach indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich. Usługi naszych prawników obejmują w szczególności kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji Zakładów Opieki Zdrowotnej, a także ich bieżącą obsługę prawną. Doradzamy w zakresie odpowiedzialności prawnej osób zarządzających podmiotami w sektorze medycznym. Udzielamy wsparcia w zakresie zawiązywania indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich. Bronimy interesów lekarzy medycyny w procesach cywilnych i karnych z tytułu następstw tzw. błędu medycznego.

Prawo spadkowe

Zapewniamy fachowe doradztwo osobom zamierzającym rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci jak i spadkobiercom. Nasze usługi obejmują w szczególności pomoc prawną w zakresie ustalania kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzania testamentów, dokonywania zapisów i poleceń.

Z momentem otwarcia spadku zapewniamy kompleksową pomoc w ochronie interesów spadkobiercy. Doradzamy m.in. w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe oraz przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku. W szczególności reprezentujemy naszych Klientów przed Sądem w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy też wynikających z roszczeń zapisobierców i uprawnionych do zachowku.

Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego zapewniamy przede wszystkim doradztwo i reprezentację Klienta w postępowaniach dotyczących w szczególności rozwodów, separacji, świadczeń alimentacyjnych, ustaleń lub zaprzeczeń ojcostwa, władzy rodzicielskiej, adopcji . Uwagę koncentrujemy także na fachowym doradzaniu w kwestiach dotyczących majątkowych stosunków małżeńskich (intercyza, ustalenie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego). W powyższych kwestiach nadrzędnym celem naszych prawników jest zawsze znalezienia dla Państwa optymalnych rozwiązań prawnych.

Prawo podatkowe

Naszym zdaniem kompleksowa obsługa prawna nie powinna pozostawać w oderwaniu od aspektów prawa podatkowego, dlatego też Kancelaria, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, nawiązała stałą współpracę ze specjalistami w zakresie tej dziedziny. W związku z powyższym świadcząc usługi prawne jesteśmy w stanie zaproponować Państwu fachowe podejście do pojawiających się problemów podatkowych oraz optymalne rozwiązania.

Dochodzenie należności

Zapewniamy kompleksową obsługę dochodzenia należności począwszy od analizy zasadności występowania z roszczeniem na jego egzekucji kończąc. Reprezentujemy naszych klientów przed sądem, w toku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego oraz doradzamy w zakresie windykacji należności na drodze pozasądowej. Na życzenie klientów badamy sytuację majątkową ich dłużników (w tym analiza powiązań) oraz doradzamy w zakresie korzystnej restrukturyzacji wierzytelności.

Prawo karne

Kancelaria oferuje Klientom fachową i dyskretną pomoc w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego oraz prawa wykroczeń.

Udzielamy aktywnego wsparcia na każdym etapie postępowania. Zapewniamy ochronę interesów podejrzanego przed organami ścigania (Policja, Prokuratura, Centralne Biuro Śledcze). Bronimy oskarżonych w postępowaniach sądowych. Sporządzamy pisma procesowe, w szczególności zawiadomienia, wnioski, zażalenia, apelacje, kasacje, prywatne akty oskarżenia…

W ramach przedmiotowej dziedziny przygotowujemy opinie prawne dotyczące zagadnień pozostających w orbicie zainteresowań Klienta koncentrując się zawsze na ochronie jego interesów.

Bronimy obwinionych w sprawach o wykroczenia, a także reprezentujemy oskarżonych bądź oskarżycieli prywatnych w postępowaniach prywatnoskargowych.

Gdy sytuacja tego wymaga reprezentujemy również interesy pokrzywdzonych zarówno w postępowaniach przygotowawczych jak i sądowych.